Атмосфера: состав и строение

Земля окружена слоем газов, что называются атмосферой. Атмосфера очень важна для жизни на Земле и делает многое, чтобы защитить и помочь человечеству жить.

Структура Земли

Может показаться, что Земля – это один большой кусок твердой скалы, но она состоит из нескольких частей. Некоторые из них постоянно движутся!

Атомна енергетика України і РПС - Рефераты по географии

Рефераты по географии > Атомна енергетика України і РПС
Страница: 7/7

зберіганню наукового і виробничого потенціалу ядерно-енергетичного комплексу і виробничих потужностей атомного енергетичного машинобудування, приладобудування і будівельних потужностей;

  • рішенню екологічних проблем техногенного впливу енергетичних технологій на навколишнє середовище і здоров'я людини;

  • розширенню можливостей передачі енергетичних технологій на базі АЕС нового покоління за рубіж, а також експорту електроенергії від АЕС;

  • забезпеченню формування об'єктивної суспільної думки на основі аргументованої і сформульованої політики розвитку атомної енергетики для рішення стратегічних задач енергетичної безпеки України і переходу до великомасштабного розвитку атомної енергетики;

  • створенню правової бази для безпечного і економічного розвитку атомної енергетики;

підтримці раціонального тарифної політики на загальноукраїнському оптовому ринку електричної енергії (потужності).

Екологічна оцінка Програми

Екологічна безпека чинних АЕС визначається відповідністю проектних і фактичних показників їхній функціонування встановленим правилам і нормам безпеки.

Середньорічна доза опромінення персоналу на АЕС (за результатами багаторічних спостережень) при чинних нормах радіаційної безпеки НРБ-96 (індивідуальна доза опромінення персоналу АЕС нижче 2 сЗв) складала для АЕС:

    • із реакторами ВВЭР-440 від 0,3 до 0,8 сЗВ;

    • с реакторами вВЭР-1000 від 0,1 до 0,3 сЗв; із реакторами рБМК-1000 від 0,5 до 1 сЗв.

Радіаційна обстановка в районі розміщення АЕС в основному визначається природними

 джерелами іонізуючих випромінювань. Радіонукліди реакторного походження практично неможливо виділити в зовнішньому середовищі на фоні глобальних радіонуклідів через їхню незначну кількість.

При нормальній експлуатації АЕС за межами промислової площадки забруднення об'єктів зовнішнього середовища (грунти, рослинності, води) знаходиться на рівні фонових значень.

На всіх АЕС заборонений злив у поверхневі водойми будь-яких стічних вод з утриманням у них хоча б одного виду радіонукліда вище припустимого розміру скидання.

 Рівень зовнішнього гамма-випромінення за межами промислової площадки АЕС не перевищує 15-18 мкр/г, практично не збільшується з часом і не змінюється зі збільшенням відстані. Даний рівень в основному обумовлений місцевими коливаннями природного радіаційного фона.

Для всіх чинних АЕС Росії за узгодженням із регіональними органами контролю за станом навколишнього середовища введені екологічні паспорти, у яких відбиті основні характеристики АЕС, пов'язані з впливом на навколишнє середовище як при нормальній експлуатації, так і при аваріях. Екологічний паспорт є одним з основних документів, що підтверджують екологічну безпеку об'єкта.

На підставі наявного великого практичного матеріалу по контролі утримання радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища в районі розміщення чинних АЕС можна зробити висновок, що вплив їх на екологічну обстановку незначно і не подає небезпеки для населення і навколишнього середовища, що є одним із чинників оздоровлення навколишнього середовища.

Екологічна безпека проектованих АЕС

З метою поліпшення екологічної обстановки в регіонах країни необхідно широке впровадження АЕС третього покоління, що відрізняються підвищеною безпекою, що дозволить прискорити процес оздоровлення екологічної обстановки при заміщенні енергетичних потужностей, що вибувають, у тому числі й об'єктів, що працюють на органічному паливі. АЕС нового покоління проектуються таким чином, що радіаційні впливи на населення і навколишнє середовище при нормальній тривалій експлуатації, гаданих порушеннях і проектних аваріях не призводять до перевищення встановлених доз опромінення населення, а при поза проектних аваріях обмежують цей вплив.

При розробці проекту АЕС третього покоління ключовим моментом є забезпечення мір екологічної безпеки. Дані вимоги на стадії техніко-економічного обгрунтування включаються в Оцінку впливу АЕС на навколишнє середовище, а в складі проекту - в Обгрунтування екологічної безпеки АЕС.

Оцінка прийнятності технічних рішень у проектах реакторних установок третього покоління заснована на аналізі безпеки для всіх режимів роботи станції - нормальна експлуатація, порушення нормальної експлуатації, проектні аварії, поза проектні аварії.

АЕС із реакторними установками вВЭР-640 або вВЭР-1000 спроектовані таким чином, що радіаційний вплив на населення і навколишнє середовище при нормальній тривалій роботі і гаданих експлуатаційних порушеннях не призводить до перевищення доз опромінення населення, установлених вимогами сучасної нормативної документації.

  •  Проведені оцінки очікуваних рівнів опромінення населення при аваріях на енергоблоках вВЭР-640 і вВЭР-1000 і зіставлення їх із дозовими критеріями для прийняття рішень по захисті населення у випадку аварії ядерного реактора дозволили зробити такі висновки: проектні аварії по радіаційних впливах на навколишнє середовище не виходять за III рівень шкали МАГАТЕ і ставляться до класу інцидентів; можливість прийняття екстрених заходів, пов'язаних із уведенням плану захисних заходів, включаючи евакуацію населення, за межами промислової площадки АЕС значно менше можливості досягнення граничного викиду.

Аналіз радіаційних характеристик показав більш високий ступінь надійності і безпеки для навколишнього середовища і населення енергоблоків із реакторними установками ВВЭР-640 і ВВЭР-1000 у порівнянні з енергоблоками попередніх поколінь як при нормальній експлуатації, так і при аваріях різноманітних класів ваги.

Список використаної літератури:

#1. ”Ядерна енергетика в альтернативних енергетичних сценаріях”     Енергія 1997 №4

#2. ”Деякі економічні аспекти сучасного розвитку атомної енергетики”    Вісник МГУ 1997 №1

#3. ”Положення і перспективи розвитку електроенергетиці в Україні”         БИКИ 1997 №8

#4. Міжнародне життя  1997 №5,№6

#5. СТОРІЧЧЯ 1996 №18, №13

#6. Незалежна газета 30.01.97

#7. Новий Час 17 квітня 1995

#8.”Стратегія ядерної енергії” Міжнародне життя 1997 №7

#9. “ПРО перспективи атомної енергетики в Україні” червень 1995

#10. “Економіка України” Ж.1992-2001 рік.

#11. “Аргументи і Факти+Україна”№ 30, 2000 рік.

#12. “Енергетична політика України” Офіційний WEB site.Дата публикации: 2004-11-05 (27700 прочтено)